Algemene Voorwaarden Vakantiepark Kustelberg

Home »  Algemene Voorwaarden Vakantiepark Kustelberg

Algemene Voorwaarden Vakantiepark Küstelberg
 1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en faciliteiten op Vakantiepark Kustelberg die worden verhuurd door Vakantiepark Kustelberg
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Vakantiepark Kustelberg een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Vakantiepark Kustelberg wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. BOEKINGEN
2.1 Vakantiepark Kustelberg neemt alleen boekingen/reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Vakantiepark Kustelberg behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een boeking/reservering in behandeling te nemen.
2.3 Indien Vakantiepark Kustelberg uw boeking/reservering in behandeling neemt, zendt Vakantiepark Kustelberg u een schriftelijke bevestiging en factuur binnen 14 dagen na boeking/reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Vakantiepark Kustelberg.
2.4 Tussen u en Vakantiepark Kustelberg komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Vakantiepark Kustelberg de schriftelijke bevestiging van uw boeking en factuur aan u heeft verzonden.
2.5 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Vakantiepark Kustelberg niet verplicht die te accepteren. In het geval Vakantiepark Kustelberg uw wijzigingen accepteert, kan Vakantiepark Kustelberg u wijzigingskosten in rekening brengen.
4. IN DE PLAATSSTELLING
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Vakantiepark Kustelberg.
4.2 Indien u en Vakantiepark Kustelberg zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Vakantiepark Kustelberg voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom en eventuele andere extra kosten als gevolg van de vervanging.
5. PRIJZEN
5.1 U bent aan Vakantiepark Kustelberg verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging en factuur van de boeking. Indien de kosten van Vakantiepark Kustelberg (o.a. personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen is Vakantiepark Kustelberg gerechtigd haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. De huurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de boeking/factuur door Vakantiepark Kustelberg is verzonden.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW en energiekosten tenzij anders vermeld.
6. EXTRA KOSTEN
6.1 U, de huurder, bent behalve de huurprijs ook de toeristenbelasting verschuldigd.
6.2 Schoonmaak- en administratiekosten zijn verplicht en komen bovenop de huurprijs.
6.3 De huurprijs is exclusief bedlinnen, welke u verplicht bent af te nemen tegen de vermelde prijs op de website.
7. BETALINGEN
7.1 Bij boeking wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 8 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst te worden overgemaakt naar de rekening van Vakantiepark Kustelberg welke vermeld staat op de bij de huurovereenkomst bijgevoegde voorschotfactuur.
7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn bijgeschreven op de rekening van Vakantiepark Kustelberg uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf, zoals vermeld in de bevestiging van de boeking, hiervan ontvangt u een aparte factuur.
7.3 Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden direct na ontvangst van de huurovereenkomst / factuur, tenzij anders aangegeven staat op de huurovereenkomst / factuur.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Vakantiepark Kustelberg u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Vakantiepark Kustelberg zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken bent u aansprakelijk voor alle schade die Vakantiepark Kustelberg als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Vakantiepark Kustelberg in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Vakantiepark Kustelberg heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, vanaf 15:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, zoals vermeld in de bevestiging van de boeking, dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien u de overeenkomst met Vakantiepark Kustelberg voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Vakantiepark Kustelberg daarmee akkoord gaat, is Vakantiepark Kustelberg gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.
8.4 Aankomst op Vakantiepark Küstelberg is niet mogelijk op zondag.
9. REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Vakantiepark Kustelberg vastgestelde ‘huisregels’. Deze ‘huisregels’ zijn aanwezig in alle vakantiehuisjes op Vakantiepark Kustelberg.
9.2 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld, tenzij anders is overeengekomen.
9.3 Vakantiepark Kustelberg behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van Vakantiepark Kustelberg. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.4 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, vuilniszak in de container plaatsen, wc en badkamer schoonmaken).
9.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of ‘huisregels’ en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Vakantiepark Kustelberg het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
10. HUISDIEREN
10.1 Op Vakantiepark Küstelberg zijn huisdieren niet toegestaan tenzij het gaat om een blindengeleidehond of een geleidehond voor minder valide mensen. Bij boeking dienen deze te worden opgegeven.
11. BREUK, VERMISSING
11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op Vakantiepark Küstelberg, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Vakantiepark Kustelberg en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
12. BORGSOM
12.1 Vakantiepark Kustelberg kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 150,- per accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Vakantiepark Kustelberg gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Vakantiepark Kustelberg bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Vakantiepark Kustelberg op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
13. ANNULERINGSKOSTEN
13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 7 weken voor huurdatum 25% van de huursom, bij annulering tot 4 weken voor huurdatum 50% van de huursom, bij annulering tot 1 week voor de huurdatum 75% van de huursom en bij annulering t/m de dag van aankomst 100% van de huursom.
13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.
13.3 Een annuleringsverzekering dient u binnen zeven dagen na de datum van het totstandkomen van de huurovereenkomst af te sluiten.
13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering, tenzij anders is overeengekomen.
14. OVERMACHT EN WIJZIGING
14.1 In het geval Vakantiepark Kustelberg, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij u, binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
14.2 Overmacht aan de zijde van Vakantiepark Kustelberg bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiepark Kustelberg, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Vakantiepark Kustelberg het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Vakantiepark Kustelberg zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.  
15. OPZEGGING
15.1 Vakantiepark Kustelberg heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Vakantiepark Kustelberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van onze accommodaties op Vakantiepark Kustelberg, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vakantiepark Kustelberg of (één van) haar werknemers. Evenmin staat Vakantiepark Kustelberg ervoor in dat het verblijf op ons vakantiepark voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.
16.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenoot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Vakantiepark Kustelberg is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
16.3 Vakantiepark Kustelberg is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
16.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Vakantiepark Kustelberg, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
16.5 U vrijwaart Vakantiepark Kustelberg voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
16.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
17. INTERNET
17.1 Op de website van Vakantiepark Kustelberg wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Vakantiepark Kustelberg hecht veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Vakantiepark Kustelberg kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke druk-, zet- en typfouten binden Vakantiepark Kustelberg niet. Prijswijzigingen voorbehouden.
17.2 De website van Vakantiepark Kustelberg kan links bevatten naar websites van derden. Vakantiepark Kustelberg is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.
17.3 Linken en verwijzen naar pagina’s van Vakantiepark Kustelberg mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Vakantiepark Kustelberg stelt het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.
18. KLACHTEN
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiepark Kustelberg kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het aanwezige personeel van Vakantiepark Küstelberg te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Vakantiepark Kustelberg, info@kustelberg.nl. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.
19. ALGEMEEN
19.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Vakantiepark Kustelberg niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
19.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in ons bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes